Зачекайте, будь ласка

Коротко про розгляд справи після подачі документів

Опубліковано: 4 січня 2021 р.

Цивільне судочинство здійснюється у трьох формах: наказне, позовне та окреме провадження. Залежно від того, у якому провадженні розглядається ваша заява, порядок її розгляду буде відрізнятись.

Наказне провадження

Наказне провадження є спрощеною формою судового розгляду безспірних вимог, у результаті якого заявнику видається судовий наказ - особлива форма судового рішення, що видається судом за результатами розгляду вимог, передбачених статтею 161 Цивільного процесуального кодексу України.

Тобто, перелік вимог до боржника, що розглядаються у наказному провадженні, є вичерпним та встановлений статтею 161 Цивільного процесуального кодексу України.

Судовий наказ є виконавчим документом та виконується у примусовому порядку державними і приватними виконавцями.

Детальніше про те, які заяви подаються у порядку наказного провадження та які вимоги до їх оформлення, ви можете почитати у наступних статтях: “Підсудність сімейних справ: до якого суду подати документи”, “Порядок подачі документів до суду”, а також у Покажчику до “Конструктора документів”, наведеного у кінці статті.

У порядку наказного провадження виклик сторін до суду не здійснюється, а судове засідання - не проводиться.

Суд розглядає заяву про видачу судового наказу протягом п’яти днів з дня її надходження, а якщо боржником у заяві про видачу судового наказу вказана фізична особа, яка не має статусу підприємця, - протягом п’яти днів з дня отримання судом інформації про зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання (перебування) фізичної особи - боржника (для отримання такої інформації суд направляє запит до міграційної служби).

Окреме провадження

У окремому провадженні вирішуються питання встановлення фактів, які мають юридичне значення. Наприклад, встановлення факту родинних відносин між особами, надання фізичній особі повної дієздатності, обмеження дієздатності або визнання недієздатною фізичної особи тощо.

Важливо: у деяких категоріях справ окремого провадження, які передбачають встановлення юридичних фактів, можливе виникнення спорів між зацікавленими особами з приводу таких фактів. У разі наявності спору, суд залишає заяву без розгляду та роз'яснює заявнику право вирішити спір у порядку позовного провадження.

Справи окремого провадження розглядаються судом за участю заявника і заінтересованих осіб.

Єдиний строк розгляду заяв у порядку окремого провадження не встановлений, а тому може відрізнятись залежно від конкретної категорії справ. У середньому, такі справи можуть розглядатись від одного до декількох місяців (залежно від дій сторін, які призводять до затягування розгляду справи, а також завантаженості роботою судів).

Рішення суду у справах окремого провадження не передбачає примусового виконання, а є підставою для вчинення заявником подальших дій, для здійснення яких він і просив суд встановити юридичні факти. Наприклад, встановлення юридичного факту родинних відносин із спадкодавцем може стати підставою для подальшого прийняття спадщини; рішення суду про розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя, яке має дітей, є підставою для реєстрації розірвання шлюбу органом РАЦС тощо.

Позовне провадження

У позовному провадженні між сторонами (позивач (заявник) та відповідач) вирішуються спори щодо обставин, які мають юридичне значення. Наприклад, спір щодо права власності на будинок, спір щодо визначення місця проживання дитини тощо.

Позовне провадження, в свою чергу, поділяється на загальне та спрощене.

1. Загальне позовне провадження.

Поетапно загальне позовне провадження відбувається наступним чином:

а) Відкриття провадження у справі: приймається рішення про призначення підготовчого судового засідання, дата, час та місце розгляду справи, а також встановлюються сторонам строки для обміну заявами з приводу суті спору та з приводу процедури його розгляду. Відкриття провадження відбувається у строк 5 днів з дня надходження позовної заяви, а коли відповідачем є фізична особа без статусу підприємця - суд робить запит щодо встановлення місця проживання такої особи та відкриває провадження не пізніше наступного дня з дня отримання відповіді на запит.

б) Підготовче засідання: суд з'ясовує, чи подали сторони усі необхідні заяви з приводу суті спору, чи надали усі докази та чи є необхідність розглянути клопотання про витребування доказів, призначення експертизи та вирішення інших питань, які дозволять безперешкодно розпочати розгляд справи; докази, не подані у підготовчому засіданні, можуть бути подані лише за наявності клопотання, у якому обгрунтовані поважні причини неможливості подання доказів раніше. Підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

в) Судовий розгляд справи по суті спору: на цій стадії суд заслуховує усі доводи та пояснення сторін з приводу обставин справи та їх позиції стосовно заявлених позовних вимог; відбувається дослідження доказів; судові дебати між сторонами. Закінчується судовий розгляд прийняттям рішення по суті спору.

Справа має бути розглянута не пізніше 30 днів з початку розгляду по суті спору.

Як бачимо, за законом максимальний строк розгляду справи у загальному позовному провадженні складає 120 календарних днів, але на практиці справи розглядаються значно довше. Це пов'язано із завантаженістю судів через неукомплектованість штату суддів (дуже часто судді чекають на призначення роками), а також поведінкою сторін, які нерідко зловживають своїми правами та умисно затягують розгляд справи.

2. Спрощене позовне провадження.

Такий розгляд передбачено для справ, які, на думку законодавця, не є складними, для пришвидшення їх розгляду.

Спрощене позовне провадження призначене для розгляду:

1) малозначних справ (справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує двісті п’ятдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; справи про стягнення аліментів, збільшення їх розміру, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів, зміну способу їх стягнення, якщо такі вимоги не пов’язані із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства); справи про розірвання шлюбу; справи про захист прав споживачів, ціна позову в яких не перевищує двохсот п’ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб);

2) справ, що виникають з трудових відносин;

3) справ про надання судом дозволу на тимчасовий виїзд дитини за межі України тому з батьків, хто проживає окремо від дитини, у якого відсутня заборгованість зі сплати аліментів та якому відмовлено другим із батьків у наданні нотаріально посвідченої згоди на такий виїзд;

4) справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи.

Поетапно загальне позовне провадження відбувається наступним чином:

а) Відкриття провадження у справі: приймається рішення, чи потрібно розглянути справу з викликом (визначається дата, час та місце засідання) або без виклику сторін; встановлюються сторонам строки для обміну заявами з приводу суті спору та з приводу процедури його розгляду. Відкриття провадження відбувається у строк 5 днів з дня надходження позовної заяви, а коли відповідачем є фізична особа без статусу підприємця - суд робить запит щодо встановлення місця проживання такої особи та відкриває провадження не пізніше наступного дня з дня отримання відповіді на запит.

Важливо: у спрощеному позовному провадженні немає підготовчого засідання, а тому строк подання усіх заяв, клопотань та доказів обмежений строками, встановленими в ухвалі суду або першим засіданням щодо розгляду справи, якщо вона розглядається з викликом сторін.

б) Розгляд справи по суті спору: на цій стадії суд заслуховує усі доводи та пояснення сторін з приводу обставин справи та їх позиції стосовно заявлених позовних вимог; відбувається дослідження доказів. Судові дебати у спрощеному провадженні не проводяться. Закінчується судовий розгляд прийняттям рішення по суті спору.

Якщо справа слухається без виклику сторін, то судового засідання не відбувається, а суд вивчає доводи та докази сторін у тому обсязі, який було подано до справи.

Суд розглядає справи у порядку спрощеного позовного провадження протягом розумного строку,але не більше шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. На практиці, справи можуть розглядатись значно довше.

Щодо зупинення провадження у справі

Під час розгляду справи провадження може бути зупинено судом за наявності певних обставин, до усунення або припинення яких справу розглянути неможливо. Наприклад, провадження зупиняється на час проведення експертизи, до моменту розгляду іншої судової справи, рішення по якій матиме значення для поточної справи тощо. У такому випадку, строк зупинення провадження не буде рахуватись у строки розгляду справи, передбачені законом.

Перелік підстав для зупинення провадження у справі передбачений ст. 251 та ст. 252 Цивільного процесуального кодексу України.

Покажчик до “Конструктору документів”


Заяви, що розглядаються у порядку наказного провадження:

№1. Заява про видачу судового наказу щодо стягнення аліментів на дитину (дітей) у вигляді частки від доходу платника аліментів

№2. Заява про видачу судового наказу щодо стягнення аліментів на дитину (дітей) у твердій грошовій сумі

Заяви, що розглядаються у порядку окремого провадження:

№6. Заява подружжя, яке має неповнолітніх дітей, про розірвання шлюбу (спільна заява чоловіка та жінки)

Заяви, що розглядаються у порядку позовного провадження:

№3. Позовна заява про стягнення аліментів на утримання дитини (дітей) + стягнення додаткових витрат на дитину (якщо така вимога заявляється)

№4. Позовна заява про збільшення розміру аліментів на дітей

№5. Позовна заява про зменшення розміру аліментів на дітей

№7. Позов про розірвання шлюбу між подружжям, яке має неповнолітніх дітей

№8. Позов про розірвання шлюбу між подружжям, яке НЕ має неповнолітніх дітей

№9. Позовна заява про стягнення аліментів на утримання одного з подружжя (шлюб не розірвано)

№10. Позовна заява про стягнення аліментів на дитину, яка продовжує навчання після досягнення 18 років і до 23 років (позов від імені одного з батьків, з яким проживає дитина)

№11. Позовна заява про стягнення аліментів на дитину, яка продовжує навчання після досягнення 18 років і до 23 років (позов від імені дитини, на користь якої стягуються аліменти)

№12. Позовна заява про стягнення аліментів на утримання подружжя після розірвання шлюбу

№13. Позовна заява про стягнення аліментів на утримання вагітної дружини

№14. Позовна заява про утримання дружини, з якої проживають діти - до досягнення дитиною 3 років

№15. Позовна заява про утримання дружини, з якої проживають діти, які мають вади фізичного або психічного розвитку - до досягнення дитиною 6 років

№16. Позовна заява про стягнення пені по аліментам на утримання дитини

Увага, через хв. ми будемо оновлювати сайт і він буде недоступний протягом кількох хвилин.

Тому, якщо ви не встигаєте заповнити та завантажити шаблон до моменту оновлення, радимо зробити це після оновлень, щоб не втратити дані.
Уважаемый пользователь, на сайте easydocs.com.ua часть страниц не переведена на русский язык. Спасибо за понимание.
Шановний клієнтe, для найкращого досвіду користуванням нашим сайтом ми рекомендуємо вам використати браузери Mozilla Firefox, Google Chrome або Microsoft Edge останніх версій.

Інші браузери поки що не підтримуються у повній мірі.

Дякуємо за розуміння.
Внимание, все данные в полях шаблонов нужно вводить на украинском языке - так как это официальный язык деловодства в Украине.

Увага, всі дані у полях шаблонів необхідно вводити українською мовою як офіційною мовою діловодства.